ALTERNA nõustab haldusmenetluse valdkonnas nii haldusorganeid suhetes eraisikutega kui ka isikuid suhetes avaliku võimuga. Oleme nõustanud ja esindanud avalikku võimu nii haldusmenetluste läbiviimisel, sh vaiete lahendamisel kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid taotluste esitamistel, haldusmenetlustes ja läbirääkimistel avaliku võimuga. Esindame kliente ka haldusasjades kohtus.

ALTERNA partnerid osalevad ise ka aktiivselt seadusloome kujundamisel, osaledes Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse ja äriõiguse komisjoni töös. Seetõttu on meil vajalikud teadmised ja oskused ka seadusloome protsessidest ja poliitikatest.

ALTERNA eesmärgiks on pakkuda kliendile sisulist ja kõrgekvaliteedilist teenust. Usume, et haldusmenetluse valdkonnas ei ole piisav üksnes haldusmenetluse nüansside tundmine, vaid vajalikud on süvendatud teadmised asjasse puutuvast tegevussektorist. Seega näiteks ehitusjärelevalve menetluste edukaks läbiviimiseks või klientide esindamiseks nendes peavad advokaadil olema teadmised ka ehitusõigusest.

Kaitseme ka kliente väärteomenetlustes, seda nii kohtuvälise menetleja ees kui ka kohtus. Klient saab meilt abi nii liiklus- kui ka muude väärtegude puhul.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

  • Lääne-Saare Vallavalitsuse nõustamine ja esindamine kasutusloa mitteväljastamise korralduse koostamisel ja sellele järgnevas kohtumenetluses;
  • Kutseseaduse alusel kutseid omistava juriidilise isiku nõustamine vaidemenetluse läbiviimisel seoses kutse andmata jätmisega ja vaideotsuse koostamine;
  • Kohaliku omavalitsuse esindamine ja nõustamine ehitusjärelevalve menetluses seoses ehitise ohutusega;
  • Mitmete klientide nõustamine ja esindamine maksu- ja vastutusotsuste menetlustes nii kohtueelselt kui kohtuvaidlustes;
  • Mitmete klientide nõustamine ja esindamine lasteaiakoha tasu hüvitamise kohtueelsetes ja kohtulikes vaidlustes kohaliku omavalitsusega;
  • Mitmete klientide nõustamine töölepingu seadusest tulenevate väärtegude regulatsiooniga seoses;
  • Kliendi nõustamine ja edukas esindamine Tarbijakaitseametis reklaamiseaduse alusel alustatud väärteomenetlustes;
  • Kutseliidu nõustamine kliendi tegevuse spetsiifikast tulenevalt kohalduva ning reklaamiseadusest tulenevate väärtegude regulatsiooni kui ka planeeritavate õigusaktide muudatustega seoses.