ALTERNA aitab kliente perekonnaõiguslike ja pärimisõiguslike probleemide lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtuvaidlustes.

Meil on rikkalik kogemus nii ühisvara jagamise, lastele suhtluskorra määramise, vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamise ja ühele vanemale otsustusõiguse üleandmise vaidluses. On vaidlusi, kus vanemate omavahelised suhted on muutunud niivõrd kriitiliseks, et vajalik on kohaldada ühe vanema suhtes lähenemiskeeldu. Aitame meeleldi vanemaid omavaheliste töötavate ja laste huve arvestavate kokkulepete saavutamisel ja lepituses.

Abikaasade ühisvara jagamine võib endaga kaasa tuua sageli ka muud vaidlused: alates vara väljaandmise vaidlustest kuni äriõiguslike vaidlusteni, sest sageli on abikaasad samaaegselt ka äriühingute osanikud või aktsionärid ning erinevate juhtorganite liikmed.

Sellises olukorras võib kergesti tekkida olukord, kus üks abikaasa üritab ühingute juhtimist teise teadmata üle võtta. Oleme oma kliente edukalt esindanud ka paljudes sellistes keerulistes olukordades.

Meil on ka vajalikud kogemused ja teadmised nõustamisel ning kohtust lubade taotlemisel tehingute tegemiseks lapse või eestkostetava varaga. Oleme taotlenud lubasid kinnisvara ja äriühingute osaluste omandamiseks ja võõrandamiseks, samuti kasutuslepingute sõlmimiseks.

Esindame kliente ka pärimisest tulenevates vaidlustes – alates pärandvara koosseisu kindlakstegemisest kuni pärimisõiguse tunnustamise või sellele vastuvaidlemiseni. Samuti nõustame ja esindame klienti nii teiste pärijatega läbirääkimisel pärandvara jagamisel kui vajadusel samasisulises vaidluses kohtus.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

  • Kliendi nõustamine ja esindamine lapseröövi avalduse esitamisel;
  • Mitmete klientide esindamine elatise kohtueelsetel läbirääkimistel ja kohtuvaidlustel;
  • Kliendi esindamine rahvusvahelises ühisvara jagamisel vaidluses, millega on seotud muu hulgas erinevad äriõiguslikud vaidlused, sest endised abikaasad on ühtlasi ka äriühingute kaasosanikeks ja juhtimisorganite liikmeteks;
  • Kliendi edukas esindamine kohtus loa taotlemisel alaealistele lastele kuuluvate aktsiate, osade ja kinnisvara võõrandamisel ja kasutuslepingutega koormamisel;
  • Mitmete klientide kohtueelne nõustamine ja kohtus esindamine laste suhtluskordadega seoses ja hooldusõiguse küsimustes;
  • Esindamine ja nõustamine mahukas pärandvara jagamisel vaidluses, milles jagasid pärandvara pärija mitmest abielust pärit lapsed ning pärandvara koosseisu kuulusid mitmete edukate ettevõtete osalused;
  • Klientide esindamine pärandvara jagamise kohtueelsetel läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes.