• 1. Üldsätted

  Käesolevad Privaatsustingimused sisaldavad teavet selle kohta, kuidas advokaadibüroo ALTERNA kogub ja kasutab, töötleb ja säilitab oma klientidelt, koostööpartneritelt ja veebisaidi (www.alternalaw.ee) külastajatelt saadud isikuandmeid, kui:

  • a. külastate meie veebilehte aadressil www.alternalaw.ee (edaspidi: veebileht),
  • b. kasutate meie poolt osutatavaid teenuseid, või
  • c. suhtlete meiega mis tahes muul viisil, näiteks võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu, osalete meie sündmustel, kandideerite tööle, jne.

  Isikuandmetena on käesolevate Privaatsustingimuste tähenduses käsitletav igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

  Täpsem informatsioon konkreetset liiki andmete, õigusliku aluse, töötlemise eesmärkide ja andmete säilitamise ajavahemike kohta on toodud allpool.

 • 2. Vastutav töötleja ja töötlemise alus

  Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Advokaadibüroo ALTERNA OÜ, registrikood 12537320, aadress Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314, e-posti aadress info@alternalaw.ee, telefon +372 680 6850

  Isikuandmete töötlemise aluseks on käesolevad Privaatsustingimused, isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679) (GDPR) ja kehtivad riigisisesed andmekaitsealased õigusaktid.

  Kui avaldate meile mis tahes kolmanda isikuga (näiteks teie töötaja, juhatuse liige, kolleeg, lepingupartner) seotud andmeid, olete kohustatud neile tutvustama meie Privaatsustingimusi.

  Kui Teil on käesolevate Privaatsustingimuste kohta küsimusi või isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil info@alternalaw.ee.

 • 3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

  Meie poolt teie isikuandmete töötlemise aluseks on:

  • – teie nõusolek, mida võib väljendada Teie aktiivne tegevus, nt meiega kontakteerumine ja isikuandmete esitamine, „linnukeste“ tegemine või vastavatele linkidele klikkimine meie veebilehel, või muud aktiivsed tegevused;
  • – meievaheline kehtiv kliendileping;
  • – meile rakenduvad seadusjärgsed kohustused; ja/või
  • – meie õigustatud huvi meie õigusteenuste kvaliteedi, turvalisuse ja finantshuvide kaitsmise tagamiseks, teabe levitamiseks meie teenuste ja sündmuste kohta, ärisuhete hoidmiseks meie klientide ja partneritega, hea klienditeeninduse pakkumiseks, mõistmaks, kuidas inimesed meie Veebilehte kasutavad ja selle täiustamiseks, ning parimate töötajate leidmiseks.

  Üksikasjalik teave õigusliku aluse ja isikuandmete kohta, mida igal töötlemise eesmärgil töödeldakse, on toodud allpool.

  Teie isikuandmete töötlemine on piiratud andmete kogumise eesmärgi ulatusega. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine võib piirata teile osutatavaid õigusteenuseid, nt kui andmete kogumine ja töötlemine on nõutavad seadusega.

  Juurdepääs teie isikuandmetele piirdub töötajatega, kes on kohustatud isikuandmeid töötlema oma töökohustuste ja
  teie kui kliendi ees olevate ülesannete täitmiseks. Teie isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem, kui on vajalik seoses isikuandmete töötlemise eesmärkidega. Teie andmete töötlemine toimub viisil, mis tagab andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.

 • 4. Töödeldavad isikuandmed, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

  Advokaadibüroo ALTERNA töötleb Teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

  • 4.1 Õigusteenuste osutamine. Teenuste osutamiseks kogume andmeid, mida teie ise või teie nimel tegutsev isik on meile esitanud, või mida saame iseseisvalt professionaalse õigusteenuse osutamise raames. Vajadusel võime teie poolt meile esitatud andmeid täiendada avalikkusele kättesaadavatest allikatest ja registritest saadud isikuandmetega.Õigusteenuste osutamise eesmärgil töötleb advokaadibüroo ALTERNA eelkõige järgmisi andmeid:
   • – Kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindaja isikut tuvastavaid andmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, esindatav ettevõte, ametikoht jms);
   • – kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindaja kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoninumber, elu- või töökoha aadress);
   • – teavet kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindajaga seotud juriidiliste isikute ja äritegevuse kohta, sh juriidiliste isikute registrikood, kontaktandmed, volitused, jms;
   • – konkreetse kaasuse asjaolusid puudutavaid andmeid ning nendega seoses esitatud või kogutud dokumente, ning muud meile tööülesande täitmisel teatavaks saanud teavet, sh andmed, mida kogume seaduslikest allikatest õigusteenuste osutamisel.
   • – pangakonto numbrit ja muid arve esitamiseks vajalikke andmeid/makseteavet;
   • – Kui konkreetse õigusteenuse asjaolud seda nõuavad, võime töödelda ka eriliiki või tundlikke isikuandmeid, näiteks süüteoasju puudutavat teavet ja terviseteavet.
   • – muid andmeid, mida esitate või mida saame ise teistest allikatest meiega õigusteenuste lepingu sõlmimise ja täitmise käigus.

   Õigusteenuse osutamiseks on vajalik huvide konflikti kontrolli läbiviimine, rahapesu tõkestamise nõuete järgimine (AML), kliendituvastuse (KYC) ja Sanktsioonide otsinguga seotud toimingute teostamine.

   • 4.1.1 Huvide konflikti puudumise kontrollimise eesmärgil töötleb advokaadibüroo ALTERNA p.-s 4.1. nimetatud andmetele lisaks andmeid kliendi/potentsiaalse kliendi ja/või tema esindaja seotuse kohta advokaadibüroo ALTERNA advokaatide, teiste kaasuste ja tööülesannetega.Huvide konflikti puudumise kontrollimise eesmärgil kogutud isikuandmed säilitame 5 aastat.
   • 4.1.2 Rahapesu tõkestamise nõuete järgimise ja isikusamasuse tuvastamise eesmärgil kogub ja töötleb advokaadibüroo ALTERNA p.-s 4.1. nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid:
    • – isiku põhitegevus ja kuulumine juhtorganitesse, osalused äriühingutes, teave esindatava äriühingu tegelike kasusaajate kohta;
    • – riigid, kus potentsiaalne klient või esindatav äriühing arendab või kavatseb arendada ärisuhteid, äritegevuse seosed spetsiifiliste valdkondadega,
    • – isikut tõendava dokumendi koopia, sealhulgas sünniaeg, isikukood, foto, passi/ID-kaardi number, kodakondsus ja elukohariik,
    • – riikliku taustaga isiku staatuse olemasolu või puudumine, poliitiline kuuluvus;
    • – makseid puudutavad kokkulepped ja rahaliste vahendite/sissetuleku allikas,

    Rahapesu tõkestamise nõuete järgimise eesmärgil andmete kogumiseks võime kasutada kolmandaid isikuid, kes pakuvad rahapesu tõkestamise eesmärkidel kaugtuvastamise ja kontrollimise teenuseid.

    Kui andmeid töödeldakse advokaadibüroo ALTERNA teenuste osutamise eesmärgil, siis on töötlemise aluseks meievaheline kliendileping, meie seadusjärgsete kohustuste (sh rahapesu tõkestamisega seotud seadustest, raamatupidamisega seotud nõuete, advokatuuri nõuete jms) täitmine ja/või meie õigustatud huvid (osutada head klienditeenindust, väljastada arveid osutatud õigusteenuste eest, kaitsta meie ärihuvisid, saada teie hinnang osutatud teenusele, jms) või ka avalik huvi (nt ebaseadusliku tegevuse avastamine ja tõkestamine).

    Kutsealaste kohustuste täitmisel pöörame erilist tähelepanu Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamisele.

    Õigusteenuste osutamisega seotud isikuandmeid säilitame järgmiselt:

    • – kliendisuhte loomisel isikusamasuse ja ärisuhte tuvastamise aluseks olevad dokumendid ning esitatud teabe kontrollimise aluseks olevad dokumendid – 5 aastat pärast vastava ärisuhte lõppemist või tehingu tegemist;
    • – nõustatud tehingu kohta koostatud dokumendid ja sellise rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute dokumendid ja andmed, millest teavitatakse andmebürood – 5 aastat pärast tehingu tegemist või kahtlusest teatamise kohustuse täitmist;
    • – raamatupidamise dokumendid (sh esitatud ja tasutud arved ning nende aluseks olevad lepingud ja kokkulepped) – 7 aastat.
  • 4.2 Päringutele vastamine. Advokaadibüroo ALTERNA või selle advokaatide e-posti aadressidele või sotsiaalmeedia kontole saadetud päringutele vastamise või muu teabe käsitlemise eesmärgil töötleme eelkõige järgmisi isikuandmeid:
   • – eesnimi, perekonnanimi (või profiilinimi sotsiaalvõrgustikus); 
   • – e-posti aadress ja/või muud teie edastatud kontaktandmed (nt teie telefoninumber); 
   • – päringu teema ja tekst.

   Neid isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, mille te annate mh omapoolse päringu tegemise, meiega ühenduse võtmise kaudu.

  • 4.3 Otseturundus. Otseturunduse (uudiskirjade saatmise, üritustele kutsumise) eesmärgil töötleme eelkõige järgmisi isikuandmeid:
   • – Ees- ja perekonnanimi;
   • – e-posti aadress ja telefoninumber.

   Otseturunduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid teie sõnaselge nõusoleku alusel, mille olete andnud kas vastavat sätet sisaldavat kliendilepingut allkirjastades, või milleks avaldate eraldi selgesõnalist soovi e-kirja või muu suhtluskanali kaudu.

   Teil on võimalik otseturundusmaterjalide saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@alternalaw.ee.

   Sel eesmärgil säilitatakse isikuandmeid seni, kuni te loobute turundusteadetest.

  • 4.4 Sotsiaalvõrgustikud. Enda sotsiaalvõrgustike (Facebooki ja LinkedIn’i kontode) haldamiseks kogub ja töötleb advokaadibüroo ALTERNA eelkõige järgmisi Isikuandmeid:
   • – teie sotsiaalvõrgustiku profiilinimi ja profiilipilt;
   • – teie poolt ALTERNA kontodele kirjutatud avalikud kommentaarid ning teie teabepäringute teema ja tekst (kui olete esitanud päringuid).

   Vastavaid Isikuandmeid töötleme teie nõusoleku alusel, mille olete andnud oma aktiivse tegevusega (meie kontodel kommentaaride või muu teabe avaldamisega).

   Selliseid Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni ALTERNA oma vastavat kontot kasutab. Kuni te ise oma Isikuandmed meie kontolt/kontodelt kustutate või kuni palute meil need kustutada.

  • 4.5 Värbamine. Tööle värbamise eesmärgil kogub advokaadibüroo ALTERNA eelkõige järgmisi Isikuandmeid:
   • – ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood;
   • – kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress);
   • – teave teie oskuste ja kogemuste kohta ning muu teave, mille olete meile oma CVs esitanud, sh andmed endiste/kehtiva tööandja kohta.

   Kui olete märkinud CV-sse soovitajaid, siis võime Teie nõusoleku alusel (millena käsitleme soovitajate märkimist CV-sse) Teie kandidatuuri sobivuse hindamiseks pöörduda Teie endiste tööandjate poole ning paluda neilt teavet Teie kvalifikatsiooni ja ametialaste oskuste kohta.

   Tööle kandideerija isikuandmete töötlemise aluseks on teie poolt esitatud kandideerimisavaldus ja advokaadibüroo ALTERNA õigustatud huvi leida töötaja. Meile tööle kandideerimiseks andmete esitamisega annate nõusoleku vastavate andmete töötlemiseks.

   Kui kandideerimisprotsessi tulemusena otsustatakse teiega leping sõlmida, säilitame Teiega seotud andmeid viisil ja perioodil, mis on sätestatud advokaadibüroo ALTERNA sisemistes eeskirjades. Töölepingu dokumendid (sh selle lisad ja selle juurde kuuluvad dokumendid) säilitatakse töölepingu kehtivuse ajal ja 10 aastat tööleping lõppemisest arvates.

   Kui valituks osutub teine kandidaat, võime paluda Teie käest eraldi nõusolekut talletamaks värbamisperioodi jooksul kogutud andmeid selleks, et Teiega tulevikus uue võimaliku värbamisprotsessi tarbeks ühendust võtta.

   Kui saadate oma CV või muid isikuandmeid meie büroo üldisele e-posti aadressile perioodil, mil aktiivset värbamist ei toimu, võime küsida Teie nõusolekut salvestada ja kasutada neid andmeid hilisema värbamisprotsessi tarbeks.

   Kui olete oma nõusoleku andnud, on Teil õigus see igal ajal tagasi võtta, kirjutades advokaadibüroo ALTERNA üldisele e-postiaadressile. Sellisel juhul võtame koheselt käsile meetmed Teie isikuandmete kustutamiseks oma andmebaasist.

  • 4.6 Üritused. Advokaadibüroo ALTERNA poolt korraldavate ürituste (nt töövarjupäev, loengud, kliendiüritused jms) läbiviimiseks, sh ürituste toimumisest teavitamiseks, üritustele osalejate kutsumiseks ja toimunud ürituse kohta tagasiside küsimiseks, töötleme eelkõige järgmisi isikuandmeid:
   • – ees- ja perekonnanimi, teiega seotud äriühingu, organisatsioon või õppeasutuse nimi;
   • – e-posti aadress, telefoninumber,
   • – Teie iseloomustus ja varasemad kogemused/huvid (juhul, kui see on ürituse puhul asjakohane);
   • – toitumisalased vajadused (kui see on ürituse puhul asjakohane),
   • – sõiduki registreerimisnumber (kui toimumispaik seda nõuab),
   • – teie kujutised, sh fotod, videod (kui see on ürituse puhul asjakohane);
   • – teie huvid ja eelistused;
   • – kinnitus teie (ja teie partneri) osalemise kohta, kinnitava e-kirja sisu,
   • – muud vajalikud andmed üritusele registreerimiseks, üritusel osalemiseks või üritusele tagasiside andmiseks;

   Neid andmeid kogume ja töötleme eelkõige siis, kui kandideerite ja/või registreerite ennast meie vastavale üritusele. Nende andmete kogumise eesmärgiks on eelkõige tagada sündmusele registreerimine ja osalejate nimekirja haldamine, samuti sündmuse kulude juhtimine ja sündmuse edukas läbiviimine.

   Juhul, kui te keeldute esitamast meile oma isikuandmeid, mida me oleme palunud selleks, et teid sündmusele registreerida ja/või seal osaleda, siis ei pruugi teie registreering kinnitust saada ning meil on õigus mitte lubada teil üritusel osaleda.

   Selliseid isikuandmeid töödeldakse teiega sõlmitud kliendilepingu alusel (juhul, kui see on sõlmitud) ja/või advokaadibüroo ALTERNA õigustatud huvi ja/või teie nõusoleku alusel. Nõusoleku andmisena on käsitletav ka Teiepoolne registreerimine/kandideerimine meie üritusele.

   Teid kujutavate fotode/videot avaldamiseks meie veebileheküljel või sotsiaalmeedias küsime alati Teie käest eraldi nõusolekut.

  • 4.7 Veebisaidi toimimine. Veebisaidi toimimise tagamiseks ja statistiliste andmete kogumiseks kasutab advokaadibüroo ALTERNA veebilehel www.alternalaw.ee küpsiseid.Küpsiste abil kogume ja töötleme eelkõige IP-aadressi ning võrgu ja asukoha andmeid. Üldjuhul ei sisalda küpsistega kogutav teave andmeid, mis võimaldaksid teid tuvastada konkreetse füüsilise isikuna.Küpsised, mis ei ole veebisaidi toimimiseks tingimata vajalikud, toimivad teie nõusoleku ja valiku põhjal. Nõusoleku andmiseks ja valiku tegemiseks peate klõpsama veebisaidi jaluses ilmuval küpsisteribal ja teile sobiva valikul.Kui Te küpsistega ei nõustu, võivad mitmed meie veebilehe funktsioonid ja teenused olla Teie jaoks piiratud. Lisateavet küpsiste, sh konkreetsete küpsiste eesmärkide ja aegumise osas leiate käesolevate Privaatsustingimuste p.-st 5.
 • 5. Küpsised

  Küpsised (ing k cookies) on väikesed tekstifailid, mis koosnevad tähtedest ja numbritest ning mida advokaadibüroo ALTERNA veebileht palub teie veebibrauseril säilitada teie arvutis, mobiiltelefonis või muus nutiseadmes. Iga kord, kui te veebilehele naasete, saadavad küpsised teavet. Küpsiste kaudu kogutavad andmed ei tuvasta üldjuhul otseselt Teie isikut.

  Küpsis võimaldab meil saada infot, kuidas te Veebilehte kasutate. Selle teabe abil koostatav statistika meie veebilehe külastajate kohta võimaldab külastajatele pakkuda paremaid kogemusi meie veebilehe sirvimisel: muuta veebilehe kasutamine mugavaks ja tõhusaks ning Teie vajadustele ja ootustele vastavaks. Küpsiste abil on võimalik kasutada kõiki meie Veebilehe funktsioone.

  Teie isikuandmete töötlemine küpsiste abil toimub üksnes teie nõusolekul ja valikul, mille teete veebilehe küpsisteribal. Te võite küpsistega nõustuda, neist keelduda ning neid hallata ja/või kustutada vastavalt oma eelistustele. Oma valikuid saate igal ajal muuta.

  Kui soovite, et Google Analytics teid veebilehtede üleselt enam ei jälgiks, külastage https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Juhime siiski tähelepanu sellele, et küpsiste keelamise, mittelubamise või nõusoleku tagasivõtmise korral võite kaotada võimaluse kasutada paljusid funktsioone, mis on vajalikud veebilehe toimimiseks.

  Asjakohast ja sõltumatut lisateavet küpsiste kohta, sh selle kohta, kuidas kontrollida nende kasutamist oma veebilehitseja seadete abil, leiate https://www.aboutcookies.org/.

  Advokaadibüroo ALTERNA kasutab järgmisi küpsiseid:

  • 5.1 Rangelt vajalikud küpsised. Rangelt vajalikud küpsised aitavad teha teile meie veebilehe kättesaadavaks. Need tagavad veebilehe põhifunktsioonide toimimise, nagu näiteks lehel navigeerimise ja juurdepääsu veebilehe turvalistele alamlehtedele. Ilma nendeta ei ole võimalik meie Veebilehe täielik toimimine. Isikuandmeid rangelt vajalike küpsistega ei koguta.
   Küpsise nimi Eesmärk Aegumine
   PHPSESSID Autendib (identifitseerib) teid, kui külastate Veebilehte. Kui lahkute veebibrauseri sessioonilt 
   allow cookies Kontrollib, kas olete lubanud küpsiseid Veebilehel kasutada 10 aastat
   Revision Kasutatakse kehtiva veebilehe versiooni andmete säilitamiseks, et aidata veebibrauseri vahemälus olevaid laade uuendada ning pakkuda kasutajale kõige uuemaid värskendusi. Kui kasutaja puhastab küpsised vahemälust.
   leaf_main_file
   leaf_webfonts_content
   leaf_main_content
   leaf_webfonts_file
   Kasutatakse põhikujunduste ja fontide salvestamiseks. Kui kasutaja puhastab küpsised vahemälust.
  • 5.2 Analüütilised küpsised. Need küpsised aktiveeritakse veebilehel pärast seda, kui olete meie hüpikaknas analüütiliste küpsiste kasutamiseks andnud nõusoleku, kui kohaldatavate seadustega ei ole ette nähtud teisiti. Analüütilised küpsised aitavad aru saada, kuidas te meie Veebilehte kasutate. Nende küpsiste kaudu kogutavad andmed ei tuvasta otseselt teie isikut.
   Küpsise nimi Eesmärk Aegumine
   _ga Veebilehe külastajate käitumise analüüsimine ja mõistmine ning selle abil Veebilehe parendamine. 2 aastat
   _gid Unikaalse ID registreerimine, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas te Veebilehte kasutate. 1 päev
   _gat Päringute määra piiramine. 10 minutit
   collect Kasutatakse andmete saatmiseks Google Analyticsile külastaja seadme ja käitumise kohta. Leiab külastaja erinevates seadmetes ja turunduskanalites. Kui lahkute veebibrauseri sessioonilt 

   Lisateavet Google Analyticsi küpsiste kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et. 

  • 5.3 Reklaami- ja jälitusküpsised. Need küpsised aktiveeritakse Veebilehel pärast seda, kui te olete meie hüpikaknas andnud selgesõnalise nõusoleku selliste nende küpsiste kasutamiseks. Teil on võimalus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta.Reklaami-/jälitusküpsised aitavad meil pakkuda teile kõige asjakohasemat informatsiooni meie teenuste ja ürituste kohta. Nende küpsiste kaudu kogutavad andmed ei tuvasta otseselt teie isikut.
   Küpsise nimi Eesmärk Aegumine
   _fbp Facebook kasutab seda reklaami esitamiseks. 3 kuud
   Fr Facebook kasutab seda reklaami esitamiseks. 3 kuud
   Tr Facebook kasutab seda reklaamiseeriate esitamiseks. Kui lahkute veebibrauseri sessioonilt 
 • 6. Isikuandmete jagamine ja edastamine

  Klientidele õigusteenuste osutamisel võib meil tekkida kohustus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib hõlmata andmete edastamist kohtumenetluse ja Klientidele osutatava õigusteenuste raames. Võime edastada teie andmeid Advokaadibüroo ALTERNA partneritele ja erinevatele ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktist või konkreetsete õigusteenuste osutamise eesmärkidest.

  Väljaspool õigusteenuste osutamist kasutame teatavate kolmandate isikute teenuseid, et tagada oma teenuste ja Veebilehe toimimine. Advokaadibüroo ALTERNA võib töödelda teie poolt esitatud isikuandmeid, sealhulgas küpsiste abil kogutud andmeid, ja jagada seda teavet kolmandate isikutega (volitatud töötlejatega), kes osutavad advokaadibüroole ALTERNA teenuseid ja tegutsevad tema nimel (nt IT-teenuseid, raamatupidamisteenuseid, tõlketeenuseid jms osutavad äriühingud). Need kolmandatest isikutest teenusepakkujaid tuleb käsitleda volitatud töötlejatena. Nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujatele edastatavad isikuandmed on piiratud miinimumiga, mis on vajalikud kolmandate isikute teenuste osutamise tagamiseks. Kõik kolmandatest isikutest teenusepakkujad kui volitatud töötlejad peavad tagama, et teie isikuandmete töötlemisel lähtutakse meie juhistest, järgitaks sama hoolsuse ja nõuetele vastavuse taset, mida järgime meie, ning oleks kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. 

  Juhul kui advokaadibüroo ALTERNA hallatavatel sotsiaalmeedia lehekülgedel avalikustatakse (sh kui te ise avalikustate) teiega seotud andmeid, võivad selliseid andmeid töödelda ka kolmandad isikud. Advokaadibürool ALTERNA ei ole sisulist kontrolli sellise töötlemise üle, seega palume teil tutvuda vastava osapoole privaatsusteavitusega.

  Meie veebileht ja/või sotsiaalmeedia konto võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehekülgedele, mida teevad kättesaadavaks ja haldavad kolmandad isikud. Advokaadibüroo ALTERNA ei vastuta kolmandate isikute veebilehekülgede kaudu kogutavate andmete kaitsmise eest, samuti ei vastuta me nende veebilehekülgede/kontode usaldusväärsuse eest.

  Kui kasutame statistiliste andmete kogumiseks, filtreerimiseks ja sihtturunduse vahenditeks sotsiaalmeediat ning need on seotud sotsiaalmeedia lehekülje külastustega, on sotsiaalmeedia teenuse pakkujad koos Bürooga kaasvastutavad töötlejad, kes vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest (näiteks Facebook ja LinkedIn puhul).

  Säilitame ja töötleme isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus. Sellegipoolest võib tekkida vajadus edastada teie Isikuandmed väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta ning neid seal säilitada, näiteks juhul kui Kliendi ülesanne nõuab väljaspool Euroopa Liitu asuvate advokaatide õigusnõustamist, Google Analyticsi teenust pakub Ameerika Ühendriikides asuv ettevõte. Ühtlasi võivad teie andmeid töödelda väljaspool Euroopa Liitu asuvad volitatud töötlejad.

 • 7. Teie kui andmesubjekti õigused

  Advokaadibürool ALTERNA on juriidiline kohustus tagada, et teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohastatud. Palume, et teavitaksite meid koheselt muutustest, mis meie poolt töödeldavates teie isikuandmetes toimuvad.

  Enda isikuandmete töötlemisega seoses on teil igal ajal õigus kasutada järgmisi õigusi:

  • 7.1 Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus taotleda tutvumist kõikide andmetega, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet näiteks selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, millist liiki isikuandmeid me töötleme ja mis eesmärgil me andmeid töötleme;
  • 7.2 Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • 7.3 Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatava töötlemise suhtes, sealhulgas näiteks isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel või muudel juhtudel, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi;
  • 7.4 Õigus andmete kustutamisele. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui neid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või kui isikuandmete töötlemine on teie arvates ebaseaduslik või kui isikuandmed tuleks teie arvates kustutada õigusnõude täitmiseks;
  • 7.5 Õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku või vastastikuse lepingulise suhte alusel, võite meilt taotleda oma töödeldavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Ühtlasi võite taotleda isikuandmete edastamist mõnele teisele vastutavale töötlejale. Juhime tähelepanu, et andmeid saab edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav;
  • 7.6 Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • 7.7 Õigus loobuda turundusest. Teil on õigus loobuda meie poolt saadetavatest teavitustest, uudiskirjadest jms. Selleks palun võtke meiega ühendust advokaadibüroo ALTERNA üldisel e-postiaadressil info@alternalaw.ee.

  Klientidele õigusteenuste pakkumise käigus võivad ilmneda asjaolud, mille puhul me ei tohi säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada ega kustutada tulenevalt meie seadusjärgsetest kohustustest ja vastavas jurisdiktsioonis tegutseva advokatuuri eeskirjadest. Ühtlasi võivad sellised seadused, õigusnormid või eeskirjad takistada teid kasutamast ka teisi andmesubjekti õigusi.

  Kui soovite kasutada eelnimetatud õigusi või saada rohkem teavet selle kohta, kuidas töötleme Teie isikuandmeid või kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust käesoleva punktis 2. toodud kontaktandmetel. Andmete kaitstuse tagamiseks ja teie taotluses vms esitatud soovi nõuetekohaseks täitmiseks on advokaadibürool ALTERNA õigus paluda teil esitada oma isikut tõendav dokument.

  Kui leiate, et töötleme teie isikuandmeid ebakorrektselt või rikume teie hinnangul Teie kui andmesubjekti õigusi, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (AKI), täpsem teave AKI kodulehel: http://www.aki.ee. 

 • 8. Isikuandmete säilitamine

  Teie käest saadud isikuandmete säilitamine toimub kooskõlas Eestis kehtivate õigusnormidega. aktide ja Eesti Advokatuuri eeskirjadega. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Konkreetsete Isikuandmete säilitamise ajavahemik sõltub mh:

  • – Isikuandmete liigist;
  • – Kohalduvatest õigusaktidest ja meie seadusjärgsetest kohustustest;
  • – meie või kolmanda isiku vahelise vaidluse olemasolust;

  Pärast säilitamisaja lõppu kustutame ja/või hävitame mõistliku aja jooksul vastavad isikuandmed, kui me ei ole kohustatud neid säilitama pikema ajavahemiku jooksul, et täita kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, ning kui vastavad andmed ei ole vajalikud õigusvaidluste lahendamiseks.

  Konkreetsete isikuandmete säilitamise tähtajad on konkreetsemalt reguleeritud meie sisemistes eeskirjades. Juhul, kui käesolevas Privaatsustingimustes ei ole konkreetsele isikuandmeile kohalduvat säilitamise tähtaega välja toodud, või Teil tekib siintoodud tähtaegade kohta küsimusi, pöörduge täpsema info saamiseks Advokaadibüroo ALTERNA poole käesoleva p.-s 2 toodud kontaktandmetel.

 • 9. Lõppsätted

  Meie veebileht ja selle sisu, sh veebisaidil olev teave, sh õigusalane teave on mõeldud kasutamiseks üksnes üldise teabe saamise eesmärgil ega tohiks käsitada professionaalse nõuandena.

  Käesolevad Privaatsustingimused on kehtivad alates 21.06.2023. a.

  Privaatsustingimuste muutmise korral avaldatakse uusim versioon meie veebilehel. Uus versioon jõustub selle avaldamisega veebilehel.