Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek kirjutas koos kaasautori jurist Helen Pajumaaga septembrikuu õigusblogipostituses haldusorgani võimalustest nõuda ehitusloa taotlemist või teavitamist sellise ehitise kohta, mis ei sisaldu EhS lisades.

Nimelt kehtiva ehitusseadustiku (EhS) kohaselt tuleneb ehitamise puhul teavitamis- või loakohustus EhS lisaks olevatest tabelitest. Samas aga näeb EhS ette, et pädev asutus võib nõuda teavitamist või loa taotlemist ka sellise ehitise kohta, mida ei ole nimetatud EhS lisades. Kuid selline õigus ei ole piiramatu.

Siret ja Helen selgitasid artiklis, et täiendava teavitamis- või loakohustuse nõude rakendamine on siiski pigem erandlik ning piiratud seaduses sätestatud kriteeriumitega. Haldusorganil tuleb vastavaid kaalutlusi väga põhjalikult põhjendada. Otsus peab olema vormistatud haldusaktina.

Artiklist saab lugeda, millised on täiendava teavitus- või loakohustuse rakendamise asjaolude väljaselgitamise menetluse liigid ning et menetluse liigi osas lähtub haldusorgan asjas tähtsatest asjaoludest. Sellises olukorras on oluline teada, et kõik vastavad haldusorgani otsused on vaidlustatavad ning kaalutusõigusele tuleb tähelepanu pöörata nii haldusorganil kui ka isikul endal.

Oktoobrikuu õigusblogipostituses kirjutavad Siret ja Helen detailplaneerimisotsuse elluviimise tingimuste kehtestamisest. Planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja järjekorra määramise kaudu on muu hulgas võimalik tagada planeeringu tervikuna ellu viimist.

Haldusorgani jaoks võib planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja nende järjekorra kindlaksmääramine planeeringu kehtestamise otsusega olla koormav, kuid isikute jaoks on see oluline. Kinnisasja omanikul peab olema võimalik aru saada, kuidas planeering maakasutust mõjutab. Loamenetluse seisukohast on oluline teada, milliste tingimuste eiramine võib tuua kaasa näiteks ehitusloa andmisest keeldumise. Samuti võimaldab planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja nende järjekorra kehtestamine viia planeeringu ellu tervikuna.

Blogipostitusi on võimalik lugeda siit:

http://www.addenda.ee/haldusorgani-noue-ehitusloa-taotlemiseks-voi-teavitamiseks-sellise-ehitise-kohta-mis-ei-sisaldu-ehs-lisades

http://www.addenda.ee/detailplaneerimisotsuse-elluviimise-tingimuste-kehtestamisest

 

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või 680 6850 või Heleni poole kontaktidel helen@alternalaw.ee või 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee