Vandeadvokaat Annika Vait kirjutas õigusblogipostituses töötaja vastutusest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ja sellest, kas summeeritud tööajaga töötaja tööaega peaks riigi- ja rahvuspühal töötamise aja eest vähendama. 

Seoses töötaja vastutusega tuleks Annika sõnul tähele panna töötajate vastutuse piiratust. Tahtliku rikkumise puhul saab tööandja töötajalt tekkinud kahju sisse nõuda täies ulatuses. Hooletusest tingitud rikkumise korral vastutab töötaja tööandjale tekitatud kahju eest ulatuses, mille määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks. Hüvitist vähendatakse tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra.

Kuivõrd võivad selliste juhtumite asjaolud olla väga erinevad, puuduvad ka tööandjatele nn kindlad rusikareeglid, mille alusel töötajalt nõutava kahju hüvitise suurus selliselt määrata, et oleks kindlalt teada, et see vaidluse puhul ka töövaidluskomisjoni või kohtu poolt õigeks loetakse. Sellised juhtumid vajavad igakordselt nn kaasusepõhist lähenemist.

Seoses pühade ajal töötamisega juhtis Annika tähelepanu Riigikohtu otsusele tsiviilasjas nr 3-2-1-69-1, milles kohus selgitas, et töötaja kokkulepitud tööaega rahvus- ja riigipühadel töötamise aja võrra ei vähendata. Kohus avaldas, et ka juhul, kui summeeritud tööaja arvestusperioodi satub töötajaga kokkulepitud tööajale rahvus-või riigipühi, siis ületunnitööks arvestatakse ikkagi üksnes aeg, mis ületab arvestusperioodi lõpuks kokkulepitud tööaega. 

Selline Riigikohtu seisukoht peaks aitama vältida tööandja ebaõiglasse olukorda sattumist ja olema abiks tööandjatele töögraafikute koostamisel ja ületunnitöö arvestamisel.

Täismahus blogipostitusi saab lugeda siit: http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tootaja-vastutus-kolmandatele-isikutele-tekitatud-kahju-eest
ja 
http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kas-kokkulepitud-tooaeg-tuleks-rahvus-ja-riigipuhal-tootamise-aja-vorra-vahendada-voi-mitte 

Postitustega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee