Artiklis andsid Epp ja Kristena ülevaate, millised olid 2018-2019. aastatel Eesti õigusmaastiku arengusuunad selles valdkonnas. Artikkel avaldati Eesti Inimõiguste Keskuse aruandes „Inimõigused Eestis 2020“.

Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld tuleneb Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklist 3.  

Enamik EIÕK artikliga 3 seonduvaid vaidlusi tõusetus kinnipidamissituatsioonidest, peaasjalikult kinnipeetavate kaebustest inimväärikust alandavates tingimustes kinnipidamise eest. Ilmnes, et kinnipeetavate kartserikaristuste täitmisele pööramisel tuleks arvestada kartseris viibimise järjestikust kestust ja vajadusel võimaldada mõistlik arv päevi vangla tavatingimustes viibimiseks.

Peale kinnipidamistingimuste käsitleti artiklis inimväärika kohtlemise tagamist psühhiaatrilist abi osutavates asutustes, kus tuleks järgida, et ohjeldusmeetmeid ei rakendataks üldhoolduspatsientidele, ning et erihoolduspatsientide ohjeldusmeetmete rakendamine ei piiraks õigusvastaselt nende liikumisvabadust.

Artikkel avaldati 9. detsembril 2019. a Eesti Inimõiguste Keskuse poolt väljaantavas aruandes „Inimõigused Eestis 2020“. Aruanne on kättesaadav siin: https://humanrights.ee/2019/12/23988/?fbclid=IwAR1bEmZ3HDu18Wwsejf7jGM7KJS8_WnhZP4gN3FX1zazcn5-K7_cYmCIqp4

Artikliga saab tutvuda siin: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2020/piinamise-ebainimlikult-voi-alandavalt-kohtlemise-ja-karistamise-keeld/

Artikliga seotud küsimustega saab pöörduda e-maili teel Eppu poole aadressil epp@alternalaw.ee või Kristena poole aadressil kristena@alternalaw.ee või helistades telefonil 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee