Artiklis andsid Epp ja Kristena ülevaate, millised olid 2016.-2017. aastatel Eesti õigusmaastiku arengusuunad selles valdkonnas.

Euroopa inimõiguste konventsiooni (EIÕK) artikkel 3 sätestab, et kedagi ei või piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada. Enamik EIÕK artikliga 3 seonduvaid vaidlusi tõusetus kinnipidamissituatsioonidest, peaasjalikult kinnipeetavate kaebustest inimväärikust alandavates tingimustes kinnipidamise eest. Kinnipeetavad kaebavad eelkõige põrandapinna suuruse ja kinnipidamistingimuste üle.

Selles vallas võib tähelepanuväärseimaks pidada Riigikohtu lahendit 3-3-1-83-16, kus Riigikohus muutis oma praktikat, öeldes et kambripinna arvestusest jääb välja kambris asuva sanitaarsõlme pindala ning hinnata tuleb seda, kas kambri mööbel takistab kinnipeetaval tavalisel viisil kambris liikuda.

Peale kinnipidamistingimuste vaidluste käsitleti artiklis inimväärika kohtlemise tagamist ka muudes kinnipidamisasutustes, näiteks psühhiaatrilist abi osutavates haiglates, kaitseväes, politsei kinnipidamiskohtades ja migratsioonikeskustes. Ilmnes, et eriilmelisi probleeme ja puudujääke esineb kõigis neis kinnipidamisasutustes.

Artikkel avaldati 12. detsembril 2017. a Eesti Inimõiguste Keskuse poolt väljaantavas aruandes „Inimõigused Eestis 2016-2017“. Aruannet on võimalik lugeda siit: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2016-2017/

Artikliga saab tutvuda siin: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2016-2017/piinamise-ebainimlikult-voi-alandavalt-kohtlemise-ja-karistamise-keeld/

Artikliga seotud küsimustega saab pöörduda e-maili teel Eppu poole aadressil epp@alternalaw.ee või Kristena poole aadressil kristena@alternalaw.ee või helistades telefonil 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee