Advokaadibüroo ALTERNA partnerid Annika Vait ja Siret Siilbek esindasid hiljuti edukalt teavet küsivat aktsionäri Riigikohtusse jõudnud vaidluses (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus 3-2-1-86-13). Nimetatud vaidluse põhisisuks oli äriühingu juhtorgani liikmetega seotud õigussuhted ning juhtimiskulud – millised on sellistes küsimustes aktsionäride teabesaamise õigused.

Kuivõrd tegemist oli aktsionäride teabeõiguse osas pretsedenti loova lahendiga, avaldati Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica nimetatud kohtumäärust kajastav artikkel. Vaidluse sisust lähtudes keskendutakse artiklis eelkõige seotud isikutega tehtud tehingute avalikustamise küsimusele ning aktsionäri õigustele ja huvidele aktsiaseltsis kui teabenõudele alusele. Samuti toodi välja vastava määruse pinnalt teabe andmise kohustuse ja avalikustamiskohustuse ulatuste võimalikud erisused.

Antud teemaga seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel:

annika@alternalaw.ee või 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee