17. septembril 2013. a tegi Riigikohus väga olulise aktsionäri teabeõigust puuduva kohtumääruse (tsiviilasi nr 3-2-1-86-13). Tegemist on praktikas väga oodatud ning määrava sisuga kohtulahendiga, milles Riigikohus hindab aktsionäri teabe saamise õiguse piire ning teabe andmisest keeldumise võimalusi.

Nimetatud asjas taotles ALTERNA kliendiks olev aktsionär kohtu kaudu ühingu juhatajalt teavet. Madalama astme kohtud asusid seisukohale, et taotletud detailsusastmega vastused ei ole aktsionärile tema aktsionäriõiguste teostamiseks vajalikud. Riigikohus sellise seisukohaga ei nõustunud ning ütles selgelt välja, et üldreeglina kuuluvad aktsionäride huvisfääri nii majandusaasta aruannet kui ka selle lisasid puudutavaid küsimused. Seetõttu tuleb üldjuhul nendega seotud küsimustele juhatusel ka vastata.  Aktsionäri huvisfääri kuuluvatele küsimustele võib vastamisest keelduda vaid juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju ühingu huvidele. Selline oht peab aga olema tegelik ja huvide kahjustumine, mis võib vastamisega aset leida, peab olema oluline. Kui juhatus nimetatud alusel teabe andmisest keeldub, peab ta nii vastavat väidetavat ohtu kui ka huvide kahjustamist põhjendama.

Majandusaasta aruande ja selle lisadega seotud küsimusteks ja seega aktsionärile avaldamisele kuuluvaks teabeks luges Riigikohus mh nii aktsiaseltsi juhatajaga kui ka juhatajaga seotud isikutega sõlmitud lepingute olulisemad tingimused (sh tasud ja hüved), samuti ülevaate olulisematest tehtud ja planeeritavatest investeeringutest.

Kohus leidis, et sellistele küsimustele tuleks anda vastused vähemalt ulatuses, mille avalikustamise näeb seadus ette majandusaasta aruande kaudu või muul viisil. Kohus rõhutas eraldi üle, et isegi kui küsimused peaksid olema esitatud konkurendi või temaga seotud isiku poolt, tuleb vähemalt sellises ulatuses ikkagi vastata, mis seaduse kohaselt majandusaasta aruandes kajastamisele kuuluvad.

Positiivse lahendi saamisel esindasid klienti Riigikohtus ALTERNA partnerid ja vandeadvokaadid Annika Vait ning Siret Siilbek. Annika on spetsialiseerinud ühinguõigusele ja Siret kohtuvaidlustele.

Eeltooduga seotud täiendavat teavet saab ALTERNA partnerilt ja vandeadvokaadilt Annika Vait´ilt kontaktidel +372 680 6850, +372 51 00 726 või annika@alternalaw.ee.

www.alternalaw.ee